Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Osobní doklady

Občanské průkazy

 • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
 • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.
 • Jaké typy občanských průkazů se vydávají: občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 •  v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence cestovních dokladů, od 1. ledna 2013 i z evidence občanských průkazů, jestliže od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana,
 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu

 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů: s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události, s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství, s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

Při pořizování tohoto tiskopisu je nutné zachovat oboustranný barevný tisk na papír minimálně 80 g/m2 .

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze úřad městské části Prahy 1 až 22), v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
 • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Převzetí občanského průkazu

 • občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme; pokud tak neučiní, převezme občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu,
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • převzetí občanského průkazu jinou osobou, která podala žádost o jeho vydání, je vyloučeno,
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. Vydání prvního OP v 15 etech

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj ( např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

Cestovní pas

Vydávání cestovních dokladů:

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou i v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a od 1. dubna 2009 i údaj o otiscích prstů rukou. Otisky se pořizují občanům starším 12 let.

 

Kdo podává žádost o vydání cestovního pasu:

Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší patnácti let.

Za občana mladšího patnácti let podává žádost o vydání cestovního pasu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let na základě rozhodnutí soudu. Tyto osoby připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce dítěte s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; je li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.

Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce.

Jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji může žádost podat zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob. Již vyhotovený cestovní pas je však nutné převzít osobně.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit:

doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: cestovní pas, rodný list,

Osvědčení o státním občanství České republiky je od 1. ledna 2012 vyžadováno k žádosti o vydání prvního cestovního pasu pouze v případě, existují-li o státním občanství žadatele důvodné pochybnosti

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné pravomocné rozhodnutí soudu

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné pravomocné rozhodnutí soudu

odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji: 

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, žadatel u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Při podání žádosti o pas s biometrickými údaji musí být vždy přítomen občan, jemuž má být pas vydán, a to z důvodu pořízení biometrických prvků. Občan nepředkládá fotografii, neboť pracovník cestovních dokladů fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, tzn. fotografie obličeje zpracovaná v digitální podobě a otisky prstů. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se nevyžaduje pouze v případě, kdy občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce či jiná osoba oprávněná k podání žádosti o vydání cestovního pasu, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

V případě poškození nosiče dat biometrických prvků v průběhu cesty do zahraničí, nebo nemožnost načtení nosiče dat z důvodu nekompatibility čtecího zařízení, lze dokončit cestu do zahraničí a vrátit se do České republiky bez přijímání zvláštních opatření.

Na kvalitu otisku prstů pořizovaných při žádosti o cestovní pas může mít negativní vliv například zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými prostředky, nebo znečištění pevnými částicemi.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji. Požádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji lze pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Stejně tak převzít vyhotovený cestovní pas s biometrickými údaji může občan pouze u úřadu, u kterého byla žádost o jeho vydání podána. Žádosti ani vyhotovené cestovní pasy s biometrickými údaji již nelze přeposílat podle přání občana. Cestovní pasy s biometrickými údaji se vydávají ve lhůtě do 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ve lhůtě 120 dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů:

 • Žádost se podává na úředním formuláři nazvaném ,,Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji“. Tento formulář lze opatřit i vytištěním z webových stránek Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz), jestliže bude splňovat požadavky uvedené na webových stránkách (oboustrannost, barevné provedení a minimální gramáž papíru). Žádost musí být opatřena podpisem budoucího držitele cestovního pasu; podpis se nevyžaduje pouze v případě, kdy občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. K žádosti se přikládají dvě fotografie, odpovídající vyhlášce Ministerstva vnitra ČR, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.
 • Žádost o vydání tohoto typu cestovního pasu lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu; v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky. Cestovní pasy bez biometrických prvků se vydávají ve lhůtě do 15 dnů ; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ve lhůtě do 60 dnů.

Úřad

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě