Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů...

Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

Pravomoc zastupitelstva obce - § 84 zákona o obcích (obecní zřízení).
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce  (§ 35 odst. 1).

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Mladějov na Moravě ve volebním období 2022 - 2026.

Starosta: Lukáš Marek
Místostarosta: Karel Haškovec
Zastupitelé:
 • Jan Grund
 • Andrea Kseňáková
 • Eva Kudynová
 • Drahomíra Lišková
 • Miroslava Pospíchalová
 • Jaroslav Satler
 • Radek Sekanina
 
 
Úkoly obce v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti plní obecní úřad.
 

Starosta obce:

Lukáš Marek

Starosta ( § 103 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )zastupuje obec navenek.

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů,
 • může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
 • plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce.
Starostu zastupuje místostarosta.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak.

Místostarosta obce:

Karel Haškovec

Místostarosta (§ 104 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Místostatosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce.

Výbory zastupitelstva obce

Výbory

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří ZO. Ze své činnosti odpovídá výbor ZO. Počet členů je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

Finanční výbor

Předseda: Radek Sekanina
Členové: Eva Kudynová, Drahomíra Lišková, Petra Staňková

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda: Jan Grund
Členové: Zdeněk Beil, Andrea Kseňáková, Miroslava Pospíchalová, Jaroslav Satler

 • kontroluje plnění usnesení ZO
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Sbor pro občanské záležitosti

Předseda: Eva Kudynová
Členové: Jiří Prusák, Ivana Serynová, Leoš Topinka

Sbor zajišťuje:

 • zajišťuje organizaci společenských akcí ve spolupráci s obcí a místními spolky
 • organizuje vítání občánků
 • vede evidenci jubilantů

Úřad

Svoz odpadu

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě