Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Mladějov na Moravě
Mladějov
na Moravě

Školní řád

Článek 1

Úvodní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Mladějov na Moravě, okres Svitavy vydává školní řád, který je zpracován v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Je zveřejněn na přístupném místě ve škole (šatna dětí), na webových stránkách mateřské školy. Zákonní zástupci dětí jsou prokazatelně seznámeni o jeho vydání a obsahu také na rodičovských schůzkách.

 

Mateřská škola je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací. Zřizovatelem Mateřské školy Mladějov na Moravě, okres Svitavy je obec Mladějov na Moravě.

 

Článek 2

Podmínky pro přijetí a ukončení školní docházky

 

2.1 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2 .- 16. května. Ředitelka Mateřské školy Mladějov na Moravě, okres Svitavy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je obvyklým způsobem. /§ 34 odst.2 zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů/.

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • Řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem (potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a podepsanou zákonným zástupcem. Tato žádost je k dispozici v MŠ nebo na webových stránkách školy.
 • Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizí státní příslušníci doloží doklad „Oprávnění k pobytu v ČR“.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedochází.

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může být se zákonným zástupcem sjednán zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. Po dohodě se zákonnými zástupci dítěte se stanoví dny docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň se dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud je dítě přítomno v mateřské škole, musí se stravovat. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během roku.

 

2.2 Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí vydává ředitelka ve správním řízení na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která jsou stanovena ředitelkou Mateřské školy, Mladějov na Moravě, okres Svitavy. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let, nejdříve však od dvou let. Nejmladší děti by měly dodržovat základní hygienické návyky a částečnou sebeobsluhu.

 

2.3 Ukončení vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem nebo opakovaně porušuje provoz mateřské školy a pravidla školního řádu
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

2.4 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

 Článek 3

Povinná předškolní docházka

 

3.1 Povinné předškolní vzdělávání, docházka do mateřské školy a způsob omlouvání.

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky do MŠ v pracovních dnech:4 souvislé hodiny denně zpravidla od 8.00 do 12.00 hodin – tato povinnost není dána ve dnech školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
 • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

3.2 Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:  

 • Individuální vzdělávání dítěte se uskutečňuje bez pravidelné docházky dítěte do mateřské školy. Rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu k ověření úrovně vzdělání v jednotlivých oblastech vzdělávání (ověření se uskuteční v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy v případě povoleného odkladu povinné školní docházky a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální dle § 47 a 48 a.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38 školského zákona.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, než pravidelnou docházkou do mateřské školy, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

3.3 Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání.

Nepřítomnost dítěte ve škole ze zdravotních či jiných vážných důvodů omlouvají zákonní zástupci žáka do tří dnů od počátku nepřítomnosti. Rodiče omluví nepřítomnost dítěte:

 • V mateřské škole osobně paní učitelce, ředitelce nebo jinému zaměstnanci mateřské školy.
 • Telefonicky na čísle: 739 314 294.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit před jejím započetím.

Absence se zapisuje do omluvného listu po návratu do mateřské školy a uvede se důvod nepřítomnosti. Zákonný zástupce ji stvrdí svým podpisem.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Pokud ředitelka doložení důvodů nepřítomnosti dítěte požaduje, je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, a to nejpozději do tří dnů ode dne výzvy (např. lékařské potvrzení).

Zákonný zástupce informuje učitelku nebo ředitelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Článek 4 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 

4.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

4.2 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

4.3 Děti, které v témže školním roce dosáhnou věku 5-ti let jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

4.4 Základním komunikačním kanálem pro distanční výuku je email a webové stránky školy, kde budou upřesňovány další kroky k distanční výuce. Ve výjimečných případech, pokud se dítě bez omluvy do distanční výuky nezapojuje, lze využít sms, telefon, chatovací aplikace, aby se zajistily důvody neúčasti a případné překážky odstranily.  Zákonní zástupci jsou povinni na počátku školního roku aktualizovat své kontakty u pedagogických pracovníků.

4.5 Škola bude přednostně využívat synchronní on-line vzdělávání 3x týdně pomocí komunikačních platforem, jejichž přístupy budou rodičům aktuálně sděleny. Dále potom of-line (e-mail) pro předávání listinných podob vzdělávacích materiálů.

4.6 Absence dětí bude posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů (účast na on-line, vyzvedávání materiálů). Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to, co pro prezenční formu vzdělávání.

 

Článek 5

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

5.1 Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program                

Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než jen to, co umí a zná – neboť poznatky lze doplnit později, avšak životní zkušenost, resp. pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je plnohodnotně nenahraditelná, neboť je relativně trvalá. Děti by během dne měly být v pohodě a cítit se bezpečně. Měly by mí možnost uplatnit se po svém – DĚTSKY, PŘIROZENĚ A S RADOSTÍ.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

 • Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku.
 • Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji.
 • Podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte.
 • Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
 • Napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy.
 • Vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
 • Hodnotí výsledky vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených zákonem a vzdělávacím programem.
 • Zajišťuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zaměřuje se na prevenci rizikového chování dětí.

 

5.2 Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

  Každé přijaté dítě má právo:

 • Na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti v podpůrném a emočně kladném prostředí plném porozumění.
 • Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
 • Být respektováno jako individualita.
 • Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi.
 • Na ochranu před lidmi a situacemi, které by mohly ohrožovat jeho vývoj a zdraví fyzické nebo psychické.
 • Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí v mateřské škole.
 • Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
 • Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 • Na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky, které je zajímají.
 • Na vlídné, laskavé, ohleduplné a vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy.
 • Na ochranu před tělesným či duševním násilím, ponižujícím zacházením nebo trestáním.
 • Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě s přiznaným podpůrným opatřením, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Každé přijaté dítě má povinnost:

 • Přiměřeně ke svému věku a schopnostem dodržovat stanovený režim a pravidla soužití v mateřské škole, dodržovat pravidla hygieny, plnit pokyny učitelek a zaměstnanců školy o ochraně zdraví a bezpečnosti, a nimiž jsou průběžně seznamováni
 • Být ohleduplný, vzájemně si pomáhat a neubližovat si. Dodržovat pravidla slušného chování a neničit materiální vybavení školy.
 • Po ukončení hry hračky uklidíme na určené místo, všichni si pomáháme při společném úklidu, ukládáme si věci na určené místo.
 • Neodchází do šatny bez domluvy s učitelkou, informujeme učitelku o odchodu na toaletu, chodí pomalu, aby neublížilo druhým.
 • Dodržuje dohodnutá pravidla při cvičení na nářadí a s nářadím v průběhu herních činností ve třídě a při pobytu venku.
 • Nasloucháme si vzájemně, nekřičíme na sebe, vzájemně se oslovujeme křestními jmény.

 

5.3 Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

     Zákonní zástupci mají právo:

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí (konzultace).
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
 • Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Nahlížet do Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, pořizovat si z něj fotokopie a výpisky.
 • Na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního života.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy.
 • Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy slušnou formou.
 • Podat žádost o snížení nebo osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

     Zákonní zástupci jsou povinni:

 • Řídit se tímto školním řádem.
 • Číst informace na nástěnkách (Informace pro rodiče).
 • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy.
 • Na vyzvání vedení mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 • Včas hlásit nepřítomnost dítěte.
 • Oznamovat mateřské škole údaje o dítěti a jejich změny v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a, odst.2). Dle změny zákona č.561/2004, § 34a, je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné.
 • Jednotně postupovat při výchově a naplňování specifických potřeb dětí.
 • Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Článek 6

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

6.1 Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.
 • Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem školy.

 

6.2 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 • Provozní doba 6.15 – 15.45, délka pobytu se řídí individuálními potřebami rodiny.
 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny, zpravidla do 8.00 hod. Rodiče zodpovídají v šatnách za děti až do předání třídní učitelce, neponechávají děti v šatně samotné. Věci dětí ukládají podle značek do označených poliček a věšte na příslušné háčky. Oblečení případně označte.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy. Po obědě lze děti vyzvedávat ve 12.00, po odpoledním odpočinku od 14.15 hodin. V případě potřeby lze dítě vyzvednout po předchozí domluvě kdykoliv.
 • Po převzetí dítěte od pracovníků školy, odpovídá zákonný zástupce za své dítě v plném rozsahu a prostory mateřské školy (včetně zahrady MŠ) opustí v co nejkratší době.
 • Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, kterou zapíší do Pověření k odvádění dítěte. Toto pověření platí na dobu neurčitou. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte!
 • Pokud si zákonný zástupce dítě nevyzvedne v průběhu denního režimu, pedagogický pracovník po skončení provozní doby MŠ:
 • pokusí se kontaktovat pověřené osoby telefonicky
 • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je (podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí) povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kdy má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc
 • opakované pozdní vyzvedávání je považováno za hrubé porušení školního řádu a je důvodem k vyloučení z docházky nebo k předání k dalšímu projednání na OSPOD

 

6.3 Omlouvání dětí ze vzdělávání

 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Učitelka nesmí převzít dítě do kolektivu třídy, pokud jeví zřetelné známky onemocnění, protože je povinna chránit zdraví ostatních dětí.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha,…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k neodkladnému zajištění další zdravotní péče o dítě. Stejně je postupováno v případě, kdy se např. objeví u dítěte zavšivení. Učitelka musí jednat neprodleně, aby omezila setrvání dítěte v kolektivu na co nejkratší dobu.

 

6.4 V době letních prázdnin (v měsících červenci a srpnu) ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem provoz školy omezí, přeruší. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 • Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 • K omezení provozu může dojít také v období ostatních školních prázdnin – podzimní, pololetní, jarní a velikonoční.

 

Článek 7

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

 • Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu.
 • Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka školy svolává třídní schůzku (min. 2x za rok), na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 • Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor (konzultaci), na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 • Ředitelka školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na nástěnce v sekci „Informace pro rodiče“.

 

Článek 8

Provoz a režim mateřské školy

8.1 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole:

 • Mateřská škola Mladějov na Moravě, okres Svitavy je škola s celodenním provozem od 6.15 hodin do 15.45 hodin. Vzdělávání probíhá ve věkově heterogenní třídě, kde pracují plně kvalifikované pedagogické pracovnice.
 • V případě velmi nízkého počtu dětí (méně než 5) může být provoz mateřské školy přerušen.

 

8.2 Rozvržení činností v průběhu dne:

 • 6.15 - 9.30 hod. ranní scházení dětí, volné hry dětí, ranní činnosti a hry dle vlastního výběru nebo nabídky učitelky, probíhají skupinové a individuální vzdělávací činnosti vycházející ze ŠVP. Denně je zařazeno ranní cvičení, pohybové a hudebně-pohybové hry a činnosti, poslech písní, relaxace, hry pro rozvoj řeči - logopedická prevence, didaktické činnosti. Pracovní a výtvarné činnosti jsou zařazeny denně podle tématu, potřeb, věku, schopností dětí. Vychází ze zájmu dítěte.
 • 7.30 až 8.30 hod. probíhá svačina - děti si sami berou svačinu na talířky, pod dohledem si mohou dolévat pití. Nabízíme různé velikosti svačin, děti jsou vedeny k samoobsluze.
 • 9.30 do 11.30 hod. pobyt venku na zahradě nebo vycházkou. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.
 • 11.30 do 12.15 hod. hygiena, oběd
 • 12.15 do 14.00 hod. odpolední odpočinek, četba pohádek, po probuzení krátká pohybová chvilka. Odpočívají všechny děti, ty co nespí, vstávají dříve. Je naprosto respektována individuální potřeba spánku.
 • Od 14.15 hod. odpolední svačina, hygiena
 • Do 15.45 hod. odpolední hry, pokračují individuální činnosti pro rozvoj všech stránek dítěte, maximální využití pobytu na školní zahradě.

 

8.3 Pitný režim

Děti mají celodenně k dispozici ve třídě pití, mají možnost se napít dle potřeby. K dispozici je bylinkový nebo ovocný čaj a voda.

 

 Článek 9

Úplata za předškolní vzdělávání, úhrada stravného

 

9.1 Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na období školního roku a je vypracována a zveřejněna nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku formou „Směrnice ke stanovení úplaty “, která je k dispozici u ředitelky a je trvale zveřejněna v šatně dětí.

 

9.2 Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného.

 • Výše stravného na dítě je dána Směrnicí o školním stravování.
 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání je dána Směrnicí ke stanovení výše úplaty.
 • Stravné a úplata jsou hrazeny převodem na bankovní účet MŠ. Zákonný zástupce zasílá měsíčně na bankovní účet mateřské školy zálohu ve výši  1 100 ,-Kč.
 • U dětí, jimž je vzdělávání poskytováno bezúplatně (viz §123 odst. 2 školského zákona v platném znění) a v případech osvobození od placení úplaty, je záloha ve výši 800,- Kč měsíčně určena na stravné.
 • Zákonný zástupce uhradí částku tak, aby byla připsána na účet MŠ do 20. dne daného měsíce. Zákonný zástupce musí uvádět jméno dítěte a variabilní symbol, který mu byl přidělen a je uveden v Evidenčním listě.
 • Přihlašování a odhlašování dětí na stravování se provádí osobně v MŠ nebo na telefonním čísle 739 314 294 vždy den předem do 13.00 hodin.
 • Při náhlém onemocnění dítěte je možné vyzvednout oběd první den nepřítomnosti dítěte v MŠ od 11.00 hod. do 12.00 hod. v jídelně MŠ a to pouze do jídlonosičů. Je zakázáno vydávat obědy do sklenic nebo jiných nádob. Jídlo je určené k přímé spotřebě. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za stravné zrušen třetí den.
 • Čerpání stravného – přeplatek či nedoplatek bude spočítán 2x ročně (červenec, leden). Případný přeplatek bude zaslán na bankovní účet zákonného zástupce dítěte, který bude uveden na přihlášce ke stravování. Na požádání bude zákonným zástupcům dítěte vydán doklad o placení.

 

9.3 Osvobozen od úplaty je:

 • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi.
 • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
 • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.
 • Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 10

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

10.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí. Při vzdělávání mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše:
 1. 20 dětí z běžných tříd, nebo
 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 • Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené v odstavci:
 1. nejvýše však o 8 dětí, nebo v odstavci
 2. nejvýše však o 11 dětí.
 • Při zvýšení počtu dětí, při specifických činnostech, například sportovních, relaxačních, kulturních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost a které vyžadují zvýšený dohled určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka. Ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
 • Pohyb po veřejných komunikacích
 • Kde není chodník nebo je neschůdný, chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.
 • Děti jdou nejvýše dvě vedle sebe.
 • Jsou plně využívány reflexní vesty a prvky.
 • Pohyb dětí v přírodě
 • Učitelky využívají známá, bezpečná místa a dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Učitelky zkontrolují prostor a případně odstraní nebezpečné věci, předměty či překážky...
 • Sportovní činnosti a pohybové aktivity
 • Učitelky kontrolují připravenost prostředí k těmto aktivitám, odstraňují překážky, které by mohly vést ke zranění dětí a při používání tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • Dále učitelky dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
 • Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice a zaměstnanci MŠ pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • MŠ má zákonnou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví všech dětí a přijímat ke vzdělávání děti zdravé – bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bez známek infekčního onemocnění /např. zánět spojivek/, výskytu vší a děti nezraněné /tzn. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách nebo jinak omezeným pohybem, ŠZ § 30, § 29 odst. 2/.
 • Učitelky nesmí dětem podávat léky a přijímat zraněné děti, pokud není dohodnuto jinak.
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 • Stane – li se úraz v MŠ, je povinností učitelky zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Při úrazu a záznamu o úrazu se postupuje tak, jak ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb. Při vážném zranění je volána rychlá záchranná pomoc. Postup v těchto případech upravuje směrnice „Bezpečnost a ochrana zdraví v MŠ“ a traumatologický plán.
 • Děti jsou při nástupu do MŠ a průběžně během celého školního roku přiměřeně svému věku seznamovány v rámci vzdělávacích aktivit s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto opatření se týká vnitřních pravidel třídy (školy) a také možných nebezpečí, které mohou hrozit v MŠ i mimo.
 • V ostatních otázkách BOZP se škola řídí směrnicí k BOZP a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí zákaz užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 • Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

10.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství  nebo násilí

 • Školní preventivní program
 • Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně-patologickým jevům. Zaměřujeme se na posilování sebedůvěry, samostatnosti i sebejistoty, snažíme se vést děti v seberozvíjení a aktivnímu poznávání.
 •  Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výchovy a výuky ve škole.
 • Je nutné analyzovat jedince, konkrétní sociální situaci dítěte.  Nabízíme aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti. Upřednostňujeme především spontánní hru, klademe důraz na pohybové aktivity a veškeré činnosti podporující zdravý rozvoj osobnosti (prožitkové učení, námětové hry, skupinové práce a činnosti…)
 • Důraz je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, prospěšným aktivitám.
 • Věkově smíšený kolektiv dětí je pro tuto oblast přirozenější, lépe odráží přirozené společenské prostředí a také zde vzniká mnoho přirozených situací, ze kterých mohou děti čerpat osobní zkušenosti.
 •  Školní preventivní program je naplňován v rámci jednotlivých témat ŠVP.
 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem vedeny pochopit a porozumět dané problematice. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelka cílené pozorování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je řešit případné nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

Článek 11

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

11.1 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku

11.2 Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

11.3 Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

11.4 Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

Článek 12

Zacházení s majetkem školy a zabezpečení budovy

 

12.1 Zacházení s majetkem. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny, aby šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava popř. náhrada škody v co nejkratším termínu. V případě, že zákonní zástupci zjistí nějaké poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

12.2 Zabezpečení budovy MŠ. Budova mateřské školy je volně přístupná pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou dveře zevnitř otevíratelné u všech únikových východů.

 

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Školní řád je trvale zveřejněn na přístupném místě MŠ. Je vyvěšen v šatně dětí a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci jsou s ním seznámeni prokazatelným způsobem na zahajovacích třídních schůzkách v MŠ. Dodržování školního řádu je závazné pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené a pro všechny zaměstnance školy.

Školní řád nabývá platnost 1. 9. 2020 a ruší platnost předchozího Školního řádu Mateřské školy Mladějov na Moravě, okres Svitavy.

V Mladějově na Moravě 28. 8. 2020

Aktualizace 1. 9. 2023

Organizace

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1
2 3 4 5

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Naši partneři

Obec Mladějov na Moravě

Obec Mladějov na Moravě