Navigace

Obsah

Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 byly dne 17. ledna 2019 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. a 25. května 2019.

Právní úprava voleb do Evropského parlamentu
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 409/2003 Sb., o provedení ustanovení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbám do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

Výsledky voleb do Evropského Parlamentu

 

Informace pro voliče

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na základě vydaného voličského průkazu v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky (NE v zahraničí u zastupiteského úřadu). O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, tj. od 17. ledna 2019.
 
Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ve čtvrtek 09. května 2019!!!

 

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

 

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 17. května 2019. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.