Navigace

Obsah

Volby do Zastupitelstev obcí 2022

Prezident republiky vyhlásil dne 13. dubna 2022, svým rozhodnutím ze dne 5. dubna 2022, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022, částka 44, volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. 

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2001 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích").

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

Harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbám do Zastupitelstev obcí 

Potřebný počet podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí

Vzor kandidátní listiny - pro všechny typy volebních stran

Vzor kandidátní listiny pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Vzor petice

Seznam osob registračního úřadu, provádějící převzetí, kontrolu a registraci kandidátních listin

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenné seznamy kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Mladějov na Moravě

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Mladějov na Moravě

Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Mladějov na Moravě

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mladějov na Moravě

 

 

Kandidáti

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb (24. září 2022) dosáhnout věku 18 let, nejpozději první den voleb (23. září 2022) musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

 

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6 (viz Dokumenty vztahující se k volbám do Zastupitelstev obcí). Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona o volbách).

 

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6 (viz Dokumenty vztahující se k volbám do Zastupitelstev obcí).

 

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu 2022. Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30. červen 2022) na úřední desce registrační úřad. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., že musí být splněna také podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Kdo je voličem je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o volbách. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

 

Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Volí-li se tedy zastupitelstvo obce např. o 7 členech, lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů, v případě zastupitelstva obce o 6 členech, pak 8 kandidátů, zastupitelstva obce o 5 členech, 6 kandidátů.

Počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb (30. června 2022) do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích).

 

Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb (19. července 2022) do zastupitelstva obce, do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30. června 2022).

 

Posouzení a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb (od 19. července do 25. července 2022), zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem voleb (27. července 2022) vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb (1. srpna 2022) nedostatky odstranila.

Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dní přede dnem voleb (6. srpna 2022) o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 2 zákona o volbách), o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách) nebo pokud kandidátní listina splňuje náležitosti podle zákona o volbách o registraci kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách).

Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, která podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u příslušného krajského soudu.

 

Volební kampaň

Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb (13. září 2022) do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

 

Další užitečné informace k problematice voleb do zastupitelstev obcí naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby/vyhlasene-volby.aspx