Navigace

Obsah

Volby do Senátu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou souběžně konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Za den vyhlášení voleb se považuje 31. května 2018 (§ 3 odst. 1 zákona).

Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi a dále ve volebním obvodu č. 50 se sídlem ve Svitavách. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat 12. a 13. října 2018.

Přehled obcí volebního obvodu č. 44 a 50.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších  předpisů.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

Harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbám do Senátu 

 

 

 

Informace pro voliče

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 31. května 2018) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:30 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ve čtvrtek 20. září 2018!!!

 

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

 

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 28. září 2018. Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 3. října 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.