Navigace

Obsah

Volby do Senátu

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018, volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky, které se budou souběžně konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Za den vyhlášení voleb se považuje 31. května 2018 (§ 3 odst. 1 zákona).

Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 44 se sídlem v Chrudimi a dále ve volebním obvodu č. 50 se sídlem ve Svitavách. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat 12. a 13. října 2018.

Přehled obcí volebního obvodu č. 44 a 50.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších  předpisů.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

Harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbám do Senátu 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Jmenný seznam kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Mladějov na Moravě

Oznámení o době a místu konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky I. kolo

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky II. kolo

 

Informace pro voliče

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 31. května 2018) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:30 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Voličské průkazy budou vydávány nejdříve ve čtvrtek 20. září 2018!!!

 

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

 

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 28. září 2018. Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 3. října 2018 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.