Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil dne 02. května 2017, svým rozhodnutím ze dne 02. května 2017, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017, volby Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017.

Právní úprava voleb do Parlamentu České republiky
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Mladějov na Moravě.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Informace pro voliče

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 2. května 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu obce, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

 

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 13. října 2017. Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou).

POZOR!!!
Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 18. října 2017 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017.

 

Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.