Navigace

Obsah

Poplatky na dálnicích a rychlostních komunikacích - Česká republika  

Na území České republiky je již od roku 1995 užívání některých pozemních komunikací zpoplatněno pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zpoplatnění stanoví podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci (mýtné) nebo podle časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace (časový poplatek).

Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku. Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. Zaplacení časového poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem.

Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů prostřednictvím zakoupení ročního, měsíčního nebo desetidenního kupónu.

Na prodejních místech jsou k dispozici tříjazyčné informační letáky, ve kterých je výše uvedený ochranný prvek zřetelně vyznačen. Kupující upozorňujeme na to, aby si kupóny kupovali výhradně na prodejních místech označených tímto symbolem.

Poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.

 

Ceny a platnost

Platnost ročních kupónů emise 2019 počíná 1. prosincem 2018 a končí 31. ledna 2020.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Příklad: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2019 je 13.6.2019.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.

Příklad: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2019 je 22.5.2019.

                                             

 Cena ročního kupónu je 1500 Kč

                                            

 Cena měsíčního kupónu je 440 Kč

                                             

 Cena desestideního kupónu je 310 Kč

 

Použití kupónů

Zaplacení poplatku se prokazuje dvoudílným kupónem.

1. díl kupónu nalepte na sklo

2. díl kupónu uschovejte

Na oba díly kupónu vyplňte na určením místě registrační značku vašeho vozidla. Pozor - nevyplňujte obyčejnou tužkou!

                                      

První díl kupónu musí být celou svou plochou přímo nalepen na vnitřní stranu čirého skla předního okna motorového vozidla, nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě a musí být umístěn v pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

         

Druhý díl kupónu si uschovejte. Oba díly kupónu slouží ke kontrole Policií ČR nebo orgány Celní správy ČR. Kupón nenalepený, bez označení doby platnosti nebo vyplnění registrační značky vozidla je neplatný!

                                          

Kupón po nalepení nelze znovu použít pro jiné vozidlo. Po skončení doby platnosti musí být kupón z vozidla odstraněn!

                                           

Zpoplatněné úseky

Zpoplatněné pozemní komunikace jsou vymezeny následujícími dopravními značkami:

Osvobození od zpoplatnění

Osvobození od zpoplatnění je upraveno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění:

1. Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo:

1) Vězeňské služby České republiky,
2) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
3) složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 až 2,

b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE", 

c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti, 

d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA", 

e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",

f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“, 

g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu, 

h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká, 

i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, 

j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise, 

k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,

l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,

m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu,

n) správce zpoplatněné pozemní komunikace. 

2 Je-li nutno při uzavírce podle § 24 výše uvedeného zákona, užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.

3 V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu, je až do odvolání příslušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních komunikací stanovené zvláštním právním předpisem bez zpoplatnění. 

 

zdroj: ministerstvo dopravy, státní fond dopravní infrastuktury