Navigace

Obsah

Informace pro občany

 

Poplatky na rok 2023 Cena
Poplatek za odpad  
na osobu trvale hlášenou v obci / rok 550,- Kč

děti do 18. let včetně / rok

za stavbu sloužící k rekreaci / rok

300.- Kč

550,- Kč

(poplatek hradí souhrnně vlastník nemovitosti)  

 

Poplatek pes

 
Poplatek za 1. psa / rok 100,- Kč
Poplatek za 2. a dalšího psa / rok 100,- Kč
Tento poplatek hradí majitel psa.  
   
Splatnost poplatků je stanovena OZV č. 2/2021 a to do 31.03. příslušného roku

 

Svoz komunálního odpadu a plastů v roce 2023  

Komunální odpad - popelnice

 

11.01.

25.01.

08.02.

22.02.

08.03.

22.03.

05.04.

19.04.

03.05.

17.05.

31.05.

14.06.

28.06.

12.07.

26.07.

09.08.

23.08.

06.09.

20.09

04.10.

18.10.

01.11.

15.11.

29.11

13.12.

  27.12.

 

 

 

Plasty - pytle

02.02.

30.03.

25.05.

20.07.

14.09.

09.11.

 

 


Plasty - kontejnery

05.01. 02.02. 02.03. 30.03. 27.04. 25.05.
22.06. 20.07. 17.08. 14.09. 12.10. 09.11.

 

 

Papír - kontejnery

 

20.01.

17.02.

17.03.

14.04.

12.05.

09.06.

07.07.

04.08.

01.09.

29.09.

27.10.

24.11

22.12.

 

 

 

 


Nebezpečný odpad

18. květen 2023 31. srpen 2023

Nebezpečný odpad (pneumatiky, barvy, oleje apod.) a elektroodpad (lednice, televizory, kopírky, tiskárny, monitory atd.) lze zdarma odevzdat (pouze občané trvale hlášení). Každý je povinen si odpad dopravit na sběrné místo odpadů.

 

Platba místních poplatků  

číslo účtu: 101 197 068 / 0300

komunální odpad: variabilní symbol: 1340

poplatek za psa: variabilní symbol: 1341

 

Pro správnou identifikaci plátce, přidejte za variabilní symbol číslo popisné nemovitosti, pro kterou je poplatek placen. Do zprávy příjemce můžete uvést jméno a příjmení.

 

 

Sběrné místo odpadů  

Sběrné místo odpadů se nachází před areálem bývalého zemědělského družstva. Na sběrném místě jsou kontejnery na směsný komunální odpad, kontejnery na železo a jiný kovový odpad, kontejnery na plasty, sklo a papír. Na sběrné místo můžete donést i nebezpečný odpad.

Otevírací doba:

letní období:     sobota  09:00 - 11:00

zimní období:    sobota  09:00 - 11:00   liché týdny (v týdnu s vývozem popelnic)

 

Bioodpad od 1.dubna do 31.října  

Zákonnou povinností obce je od 1.4. do 31.10. zajistit pro občany sběr a likvidaci bioodpadů z domácností a zahrad. Obec Mladějov na Moravě zajistila pro občany Mladějova místo pro sběr bioodpadu na parkovišti u místního fotbalového hřiště.

 

Co patří do bioodpadu?

ze zahrady -

Travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota (nesmí být ošetřena nátěry), hobliny, větve (NEHÁZET DO KONTEJNERU, ULOŽIT VEDLE KONTEJNERU!!)

z domácností -

Zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, skořápky vajíček a ořechů.

 

Co nepatří do bioodpadu!

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady, papír, tetrapak, sklo, plasty, kovy, textil, léky, guma, saponáty, baterie, barviva, pleny, popel, cigarety.

 

 

Jak třídit odpady  

Obec Mladějov na Moravě spolupracuje s firmou EKO-KOM a.s., která podporuje třídění odpadu (sklo, plasty, papír) v případě, že je zajištěno jeho další využití:

Jak třídíme SKLO: do kontejneru označeného nápisem sklo, má zelenou barvu lze vhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulkové sklo. Do kontejneru nepatří autoskla, zrcadla, skla s dráty, porcelán ani keramika.

                                               

Jak třídíme PLASTY: do kontejneru označeného nápisem plasty, má žlutou barvu patří kelímky od jogurtů a másel, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, lahve od oleje, aviváží, jaru, PET láhve od nápojů (prosíme sešlápnuté). Do kontejneru nevhazujte obaly znečištěné oleji, zbytky potravin, chemikáliemi, plastové potrubí linolea a novodurové trubky. 

                                               

Jak třídíme PAPÍR: do kontejneru označeného nápisem papír, má modrou barvu můžeme vhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, použité plenky a hygienické potřeby.

                                               

 

 

Prodej popelnic  

       popelnice 110lt pozink, cena 987 Kč

popelnice 120lt plast, cena 865 Kč