Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!

Typ: ostatní
INFORMACE PRO RODIČE

 

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

 

Váš syn/dcera byl/a v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (22.02.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.

 

do 04. 03. 2021  včetně.

 

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne (od posledního kontaktu (22.02.2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10 ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, Rozhodnutí o karanténě.

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

______________________________________________________________

Č.j.: KHSPA 03139/2021/HDM-Sy Ve Svitavách dne 24.2.2021

Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy, čp. 39, 569 35 Mladějov na Moravě

 

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:

Právnické osobě – Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy, IČO: 70995125, se sídlem: čp. 39, 569 35 Mladějov na Moravě, se podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví nařizuje od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do odvolání mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese čp. 39, 569 35 Mladějov na Moravě.

Odůvodnění:

Epidemiologickým šetřením provedeným v souladu s § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví a z úřední činnosti KHS bylo zjištěno, že v případě Mateřské školy, Mladějov na Moravě, okres Svitavy, IČO: 70995125, se sídlem: čp. 39, 569 35 Mladějov na Moravě, došlo k nařízení karantény nebo izolace (z důvodu výskytu infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2) u více jak 30 procent pedagogických pracovníků v mateřské škole, kterému předcházel narůstající trend nemocnosti na území okresu Svitavy.

Konkrétně ke dni vydání tohoto rozhodnutí byla v mateřské škole karanténa nebo izolace nařízena třem pedagogickým pracovníkům, což činí 100 % těchto pracovníků a dětem.

Jelikož existuje reálné a velké riziko dalších přenosů nákazy infekčního onemocnění COVID -19 a další provoz by představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, nařídila KHS podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádné opatření při epidemii, spočívající v uzavření budovy (objektu) mateřské školy, umístěné na adrese čp. 39, 569 35 Mladějov na Moravě, od okamžiku doručení tohoto rozhodnutí do odvolání.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení jeho písemného vyhotovení. Odvolat se lze k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním u Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice. Dle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví nemá případné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek a osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.

MUDr. Lenka Labudová

ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 23. 2. 2021
Poslední aktualizace: 24. 2. 2021 10:31
Autor: Správce Webu