Navigace

Obsah

Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 byly dne 01. 07. 2022 vyhlášeny volby prezidenta republiky, které se budou konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Právní úprava voleb prezidenta České republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbě prezidenta republiky - I. kolo

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Mladějov na Moravě.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky.

Výsledky volby prezidenta České republiky.

 

Dokumenty vztahující se k volbě prezidenta republiky - II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky.

Výsledky volby prezidenta České republiky.

 

Informace pro voliče

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 1. července 2022) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu obce, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Vydávání voličských průkazů

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

 

O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:

      osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad   o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat nejpozději  do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin, pro případné druhé kolo je to termín do 25. ledna 2023 do 16.00 hod, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

       písemně – písemná žádost musí být doručena nejpozději do 6. ledna 2023, pro případné druhé kolo je to termín do 20. ledna 2023 příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v těchto formách:


a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (= volič zaslal  žádost poštou). Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (osvobození se nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).


b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání  žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb., byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022, a to:

 

           Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.