Navigace

Obsah

Informace k čistění komínů  

Umíte pečovat o komín?

Komíny se ze zákona musí kontrolovat. U tuhých paliv šestkrát ročně. Komín si lidé mohou čistit sami, ale pozor, jednou za rok musí přijít odborník, který se podívá na záznamy o čištění a také komín překontroluje. Průměrné náklady na vyčištění jednoho komína se pohybují okolo 500,- Kč a více.

Co se může stát, když se komín nečistí

Při topení dřevem a uhlím vznikají hořlavé dehty a saze. Když se komín včas nevyčistí, může dojít k jeho zahoření. Teplota může dosahovat až 1000 °C, komín popraská, nebude těsnit a nedá se dále používat. Při nedostatečné údržbě komína se také může zúžit nebo třeba i uzavřít průduch spalin a můžete se otrávit oxidem uhelnatým. V případě požáru kvůli zanedbanému komínu pojišťovna nemusí zaplatit celou škodu. Navíc můžete dostat pokutu od hasičů.

Jak často čistit a kontrolovat komín?

Rodinné a menší bytové domy (kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)

Uhlí, koks, dřevo biomasa
-čištění komínu 2x ročně u kotlů či kamen s provozem do 6-ti měsíců v roce (obvykle na vytápění),
-čištění komínu 3x ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění i ohřev vody), lze dělat svépomocí
-výběr sazí a dehtu z dolní části komína 1x ročně, lze dělat svépomocí
-kontrola komínu 1x ročně

Plyn
-čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola 1x ročně

Lehký topný olej
-čištění 3x ročně
-výběr usazenin z dolní části komína a kontrola 1x ročně

Kdo se o to stará: majitel domu

Chaty a chalupy

-čištění a výběr usazenin u dolní části komína u všech paliv nejméně 1x ročně, u dřeva či uhlí lze čistit svépomocí
-kontrola komína u všech paliv nejméně 1x ročně

Kdo se o to stará: majitel domu

 

Čistící polínko - novinka
Vynález vypadá jako klasické polínko. Čistící polínko stačí jen vložit do ohniště. Nejlepší je položit polínko na žhnoucí uhlíky. Vznikající dým je plný speciálních látek, které se přichytávají na usazené saze v komíně a reagují s nimi. Postupně je odbourávají a mění jejich složení tak, aby snížily riziko samovznícení. Saze postupně křehnou a unikají ven spolu s dýmem.

 

Informace o termínech

 

 

Legislativní úprava

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., platné od 1.1.2011 o čištění komínů.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:

§ 1

 

Podmínky požární bezpečnosti

 

        (1)  Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

        (2)  Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

        (3)  Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

 

§ 2

 

Kontrola spalinové cesty

 

        (1)  Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).

        (2)  Kontrola spalinové cesty se provádí
       a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
       b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
       c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
       d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
       e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

        (3)  Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

 

§ 3

 

Čištění spalinové cesty

 

        (1)  Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

        (2)  Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

§ 4

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty
a spotřebiče paliv

 

        (1)  Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

        (2)  Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.

        (3)  U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

        (4)  Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

        (5)  Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 5

 

Revize spalinové cesty

 

        (1)  Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví1), a která je zároveň
       a) revizním technikem komínů3),
       b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo
       c) revizním technikem spalinových cest3).

        (2)  Revize spalinové cesty se provádí
       a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
       b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
       c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
       d) po komínovém požáru,
       e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

 

§ 6

 

Zpráva o provedení kontroly
anebo čištění spalinové cesty
a revizní zpráva spalinové cesty

 

        (1)  O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst.  1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

        (2)  O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

        (3)  Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.

 

§ 7

 

Vypalování komína

 

        (1)  Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

        (2)  Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

        (3)  Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

        (4)  Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

 

§ 8

 

Zrušovací ustanovení

 

        Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.

 

§ 9
Účinnost

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr vnitra:
Ing. Pecina, MBA, v. r.


_______________________________

1)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 12 odst.  1 písm.  f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb.
3)
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. :

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybíráí pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jenoho roku

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.:

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.:

Vzor revizní zrávy spalinové cesty