Navigace

Obsah

Volba prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 byly dne 25. 8. 2017 vyhlášeny volby prezidenta republiky, které se budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018.

Právní úprava voleb prezidenta České republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

 

Harmonogramy úkolů a lhůt

harmonogram voleb

 

Dokumenty vztahující se k volbě prezidenta republiky 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky.

 

Informace pro voliče

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 28. srpna 2017) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu obce, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-16:00 hod, Út, Čt 8:00-15:00 hod, Pá  8:00-11:00 hod, tel: 461 323 160.

 

Vydávání voličských průkazů

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

 

O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:

      osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad   o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat nejpozději  do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

       písemně – písemná žádost musí být doručena nejpozději do 5. ledna 2018 příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v těchto formách:


a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (= volič zaslal  žádost poštou). Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (osvobození se nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře).


b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání  žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb., byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!

 

Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí (vyzvednutí) voličského průkazu,
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. jej může zaslat na základě žádosti voliče i na adresu příslušného zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat.

 

           Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.